DSB søker leder til nyopprettet enhet for utdanning ved Sivilforsvarets kompetansesenter.

DSB søker leder til nyopprettet enhet for utdanning ved Sivilforsvarets kompetansesenter.

Nøkkelinformasjon

DSB søker leder til nyopprettet enhet for utdanning ved Sivilforsvarets kompetansesenter. Vi søker deg med høy gjennomføringsevne og med sterk motivasjon for å videreutvikle kompetanse og kjerneferdigheter innenfor sivilforsvarsfaget.

Du skal:

 • operasjonalisere mål, strategi og beslutninger til konkrete planer, aktiviteter og resultater
 • ha ansvar for å planlegge og koordinere kursvirksomhet for Sivilforsvaret nasjonalt
 • lede planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs nasjonalt
 • utvikle kursmoduler og tilhørende dokumentasjon
 • videreutvikle og ivareta fagansvar for kjerneferdigheter i sivilforsvarsfaget
 • implementere erfaringslæring i organisasjonen
 • ha ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre internasjonale kurs
 • sikre god utnyttelse av enhetens ressurser, gjennom god organisering og etablering av nødvendige rutiner og prosesser 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad, eventuelt bachelorgrad kombinert med særlig relevant erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsklarering før tiltredelse

Det er ønskelig at du har:

 • relevant ledererfaring
 • erfaring fra konseptutvikling, erfaringslæring og standardisering
 • erfaring med å lede kompetanseutvikling
 • erfaring fra beredskapsorganisasjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Forventninger til deg som leder i DSB:

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Vår nye enhetsleder får:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • mulighet for å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra 708.000 til 768.500 (ltr. 75 – 78), stillingskode 1407 (avdelingsleder). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Det trekkes 2 % lovfeste innskudd til Statens pensjonskasse.

Om enheten og stillingen

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har som oppdrag å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets kompetansesenter har det nasjonale ansvaret for utdanning i Sivilforsvaret. I tillegg har senteret ansvar for operativ logistikk nasjonalt og internasjonalt, samt personellforvaltning av tjenestepliktige og personell til internasjonale innsatser. Kompetansesenteret forvalter bygningsmasse, forpleining og forlegning på Starum.

Kompetansesenteret skal bidra til et operativt og enhetlig Sivilforsvar ved å både drifte, utvikle og levere på tildelte oppgaver. Som enhetsleder utdanning er primæroppgaven å tilrettelegge for planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs og utdanning. I tillegg vil utvikling av fag være sentralt. Der vil både erfaringslæring, evaluering og standardisering være sentral tematikk. Du vil inngå i kompetansesenterets ledergruppe. 

Det er saksbehandling knyttet til stillingens ansvarsområde relatert til kompetansesenterets dokumentasjon ifm kursgjennomføring og fagutvikling. Samhandling og dialog med andre fagmiljø i DSB og hos andre beredskapsetater, Sivilforsvarsstaben og sivilforsvarsdistrikter er derfor nødvendig.

Sivilforsvarets kompetansesenter, som for tiden er under omorganisering, har 49 ansatte fordelt på tre enheter. Enhet for utdanning har 15 medarbeidere. Kompetansesenteret har årlig ca. 1200 kursdeltakere og en overnattingskapasitet på 170 senger, noe som krever en stor infrastruktur med forlegnings-, undervisnings- og kontorfasiliteter. Kursene har ulik varighet, fra én uke til tre uker, noe som krever en 24/7-drift. For mer informasjon om Sivilforsvaret, se www.sivilforsvaret.no.

Det må også påregnes noe reiseaktivitet i stillingen (ca 20 – 40 døgn pr år) for kontakt med distrikter og DSBs øvrige avdelinger. For å kunne bidra i Sivilforsvarets oppgaver er det viktig at du er fysisk og psykisk skikket til å jobbe i en beredskapsorganisasjon, herunder delta på øvelser og innsatser. Sivilforsvaret er en uniformert etat.

Om å jobbe i DSB 
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av regjeringens inkluderingsdugnad. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. 

Om arbeidsgiveren

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har som oppdrag å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets kompetansesenter har det nasjonale ansvaret for utdanning i Sivilforsvaret. I tillegg har senteret ansvar for operativ logistikk nasjonalt og internasjonalt, samt personellforvaltning av tjenestepliktige og personell til internasjonale innsatser. Kompetansesenteret forvalter bygningsmasse, forpleining og forlegning på Starum.